Loading...

Regulamin

Regulamin
Pkt. 1
Zasady korzystania z Ogólnopolskiej Giełdy Koni
1. Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Ogólnopolska Giełda Koni
2. Regulamin określa sposób korzystania z Ogólnopolskiej Giełdy Koni zwanej dalej w skrócie OGK.
3. Każda osoba rejestrująca się do OGK zobowiązana jest do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego zaakceptowania.
4. Osobami uprawnionymi do korzystania z OGK są osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
5. Użytkownik OGK umieszczając i udostępniając swoje materiały (zdjęcia, rysunki czy filmy), informacje i dane osobowe wyraża zgodę na
    wykorzystanie tych materiałów i  informacji przez OGK oraz pozostałych użytkowników Internetu.
6. Administrator OGK zastrzega sobie możliwość zmian w serwisie, jego wyglądzie i charakterze a także treści bez wcześniejszego
    powiadomienia jego użytkowników.
7. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
8. Rejestracja w OGK oznacza całkowitą akceptacje regulaminu.
9. Wiarygodność znajdujących się informacji w serwisie OGK nie jest kontrolowana i administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
    treści znajdujące się w ofertach, ogłoszeniach i innych materiałach udostępnionych przez użytkowników serwisu.

Pkt. 2
Rejestracja
1. Rejestracja w OGK jest bezpłatna.
2. Dodawanie nowych użytkowników serwisu odbywa się poprzez stronę internetową.
3. Wpisy do bazy danych są dokonywane za zgodą obu stron.
4. Wpisy do OGK są ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników Internetu
5. W celu korzystania z wszystkich funkcji serwisu należy aktywować swoje konto poprzez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na
    adres e-mail podany w czasie  rejestracji.
6. Wpisy niezgodne z treścią tematyczną portalu, o charakterze wulgarnym, zawierające treści erotyczne oraz ogólnie przyjęte za
    nieetyczne będą usuwane, a konto takiej osoby zostanie zablokowane.
7. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych wymaganych w formularzu rejestracji.
8. W przypadku podania danych nieprawidłowych lub niepełnych wymaganych w formularzu rejestracji (oznaczone gwiazdką) oferta nie
    zostanie zaakceptowana.

Pkt. 3
Dodawanie ofert
1.   OGK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy powstałe z przyczyn technicznych niezależnych od OGK wynikających z
      obsługi serwisu przez osoby trzecie (operatorzy Internetu).
2.   Oferty Premium które nie zostaną opłacone do 5 dni będą usuwane z bazy danych na serwerze wraz ze wszystkimi zdjęciami i
      filmami.
3.   Oferta, która zostanie zaakceptowana przez administratora OGK ukaże się w OGK w ciągu 48 godz. od momentu dodania.
4.   Oferty nie mogą zawierać reklamy innych portali ogłoszeniowych.
5.   Oferty o tej samej treści mogą być umieszczane tylko raz do momentu ich wygaśnięcia (długość trwania ogłoszenia podana w
      formularzu Cennik).
6.   Filmy są dodawane do ogłoszeń  według formularza Cennik  (opcja dostępna niebawem)
7.   Każdy może bezpłatnie zamieścić dowolną ilość różnych ogłoszeń związanych z tematyką jeździecką (bezpłatne ogłoszenia
      premiowane są dostępne do czasu zakończenia promocji).
8.   Oferta sprzedaży, kupna lub stanówki musi być dodawana oddzielnie.
      Ogłoszenia zbiorowe nie będą publikowane. Nie dotyczy to klaczy ze źrebakiem.
9.   Oferta musi być zgodne z tematyką działu.
10. Oferta powinna być napisana poprawnie w języku polskim.
11. Użytkownik po dodaniu oferty nie może już zmieniać jej treści. W przypadku pojawienia się błędu w ogłoszeniu, prosimy o kontakt z administratorem serwisu.
12. Oferty zamieszczone w OGK są ważne bezterminowo.
13. Oferta może być jeszcze w chwili obecnej usunięta tylko przez administratora serwisu.  
14. Zdjęcia dodawane do ogłoszeń (maksymalnie 4 w zależności od działu, w którym będą umieszczone) muszą mieć wymiary nie większe niż 2 MB każde, preferowany rozmiar to 800x600 pikseli.
Pierwsze zdjęcie (główne) akceptowane będzie wyłącznie w formacie pocztówkowym (poziome).
Zdjęcia pionowe mogą być dodane jako kolejne.
Na zdjęciu głównym (mile widziane zdjęcie zootechniczne) klienci powinni widzieć wszystkie 4 nogi konia oraz jego budowę. Zdjęcia pionowe lub wykadrowane w kwadrat mogą zostać odrzucone przez administratora serwisu. 
      Dodawane zdjęcia muszą być w formacie JPG, JPEG lub GIF.

15. Napisy na zdjęciach dodawanych do ogłoszeń mogą zawierać tylko imię i nazwisko autora zdjęcia bądź podpis autora oraz nazwę
      wystawianego konia, ośrodka lub przedmiotu. Zdjęcia z jakimikolwiek innymi napisami w szczególności reklamą stron internetowych lub adresami firm nie będą dodawane do ogłoszeń.
16. Oferty Premium wyróżnione na stronie głównej w "Ogłoszenia Premiowane", są płatne. Wyróżnienie ogłoszenia trwa 14 lub 30 dni.
      Cena ogłoszeń Premium jest jest stała i wynosi 10zł brutto za 14 dni i 15zł brutto za 30 dni. 
      Dotyczy to ogłoszeń w kategorii Konie, Pojazdy i Płody rolne.
      Ogłoszenia w działach Hodowle i Ośrodki jeździeckie objęte SA oddzielnym cennikiem.
      Zamieszczane ogłoszenie Premium można opłacić przelewem, podając w przelewie imię konia oraz jego rasę.
      Konto: Bank BPH SA o/Łódź, nr 22 1060 0076 0000 3260 0005 2097.
     
Pkt. 4
Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących do prezentacji oferty oraz wywiązaniu się serwisu ze świadczonych usług. 
2. Serwis OGK ma prawo do wykorzystania zgromadzonych materiałów i danych do celów promocji produktów i usług.
3. Użytkownik podając dane osobowe, dane firmowe, oświadcza że są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku). Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa polskiego. 
4. Korzystanie z serwisu OGK oraz podanie wszelkich danych jest dobrowolne.
5. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie OGK wymaga zgody
    właściciela.

Pkt. 5
Opłaty
1. Rejestracja w OGK jest bezpłatna.

Pkt. 6
Obostrzenia formalno-prawne
1. OGK nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami giełdy, którzy korzystają z zasobów umieszczonych w naszym serwisie.
    Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkownikach serwisu.
2. OGK nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. 
    Treści ofert zawartych na stronie internetowej www.gielda-koni.com.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być
    traktowane jako oferta handlowa.
3. Informacje zawarte na stronach serwisu OGK mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane 
    odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył serwis OGK zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

Pkt. 7
Bezpieczeństwo
1. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie ich właścicielom.
2. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w OGK wymaga zgody właściciela.

Pkt. 8
Odpowiedzialność Ogólnopolskiej Giełdy Koni
1. OGK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
    a. treść ogłoszeń, reklam oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
    b. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawda, podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
    c. za to w jaki sposób i do jakich celów ogólnodostępne treści zamieszczone w OGK zostaną wykorzystane,
    d. funkcjonowanie OGK i wynikłe z tego faktu problemy, w szczególności za działania hakerskie oraz błędne ustawienia urządzeń  
        komputerowych użytkowników, awarie łącza,
    e. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych zdarzeniami losowymi, m. in. takich jak: (powodzie, huragany, inne kataklizmy),
2. OGK informuje, iż wykorzystywane technologie publikacji oraz przesyłania danych nie zabezpieczają w pełni tajemnicy
    przechowywanych i przesyłanych informacji.

Pkt. 9
Zmiany w regulaminie
1. Administrator OGK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany stają się
    obowiązujące w momencie publikacji na stronie OGK.

Pkt.10
Ważność umowy
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta z chwilą złożenia wypełnionego formularza lub innego dokumentu na którego podstawie można w sposób jednoznaczny określić usługobiorcę i rodzaj usługi.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Klient może zakończyć współpracę z OGK w dowolnym momencie po wysłaniu do administratora serwisu rezygnacji (pocztą
    elektroniczną) lub w tradycyjnej formie pisemnej.